Menu
  

Saki's Top Girls Names 2017

This is my top 25 girls combos as of 4/16/2017, with first and middle names listed separately. - Created by SakiHeart

 • Share “Saki's Top Girls Names 2017” on Facebook Share on Facebook
 • Share “Saki's Top Girls Names 2017” on Twitter Share on Twitter
 • Share “Saki's Top Girls Names 2017” on Google Plus Share on Google+
 • Love the list “Saki's Top Girls Names 2017
 • Dislike the list “Saki's Top Girls Names 2017
 • Ari

  [ˈɑɚ.i] / [AHR-ee]

 • Arianwen

  [ɑɚ.i.ˈɑn.wɪn] / [ahr-ee-AHN-win]

 • Artemis

  [ˈɑɚ.ɾʌ.mɪs] / [AHR-tuh-miss]

 • Aurora

  [ʌ.ˈɹɔɚ.ʌ] / [uh-ROAR-uh]

 • Averell

  [ˈæv.ɚ.ɛl] / [AV-er-elle]

 • Aramis

  [ˈɛɚ.ʌ.mɪs] / [AYR-uh-miss]

 • Astalea

  [æst.ʌ.ˈleɪ.ʌ] / [ast-uh-LAY-uh]

 • Auseta

  [ɑ.ˈsɛt.ʌ] / [ah-SEHT-uh]

 • Betony

  [ˈbɛt.ni] / [BEHT-nee]

 • Betsabée

  [ˈbɛt.sʌ.beɪ] / [BET-suh-bay]

 • Circe

  [ˈsɚ.si] / [SUR-see]

 • Cleo

  [ˈkli.oʊ] / [KLEE-oh]

 • Ebony

  [ˈɛb.ʌ.ni] / [EHB-uh-nee]

 • Echo

  [ˈɛk.oʊ] / [EHK-oh]

 • Elif

  [ɛ.ˈlif] / [eh-LEEF]

 • Fawn

  [ˈfɑn] / [FAHN]

 • Ffion

  [ˈfi.oʊn] / [FEE-ohn]

 • Felix

  [ˈfi.lɪks] / [FEE-liks]

 • Guinevere

  [ˈgʷɪn.ə.vɪɚ] / [GWIN-uh-veer]

 • Honora

  [ɑ.ˈnɔɚ.ʌ] / [ah-NOHR-uh]

 • Hi'ilani

  [hi.ʔi.ˈlɑ.ni] / [hee-'ee-LAH-nee]

 • Kalea

  [kɑ.ˈleɪ.ʌ] / [kah-LAY-uh]

 • Katara

  [kʌ.ˈtɑɚ.ʌ] / [kuh-TAHR-uh]

 • Kiskadee

  [ˈkɪs.kʌ.di] / [KIHS-kuh-dee]

 • Madelief

  [mæd.ʌ.ˈlif] / [mad-uh-LEEF]

 • Maeve

  [ˈmeɪv] / [MAYV]

 • Moon

  [ˈmun] / [MOON]

 • Meadowlark

  [ˈmɛ.doʊ.lɑɚk] / [MEH-doh-lark]

 • Méabh

  [ˈmeɪv] / [MAYV]

 • Nora

  [ˈnɔɚ.ʌ] / [NOHR-uh]

 • Nefertari

  [nɛf.ɚ.ˈtɑɚ.i] / [nehf-er-TAHR-ee]

 • Onóra

  [oʊ.ˈnɔɚ.ʌ] / [oh-NOHR-uh]

 • Pallas

  [ˈpæl.əs] / [PAL-iss]

 • Phoenix

  [ˈfi.nɪks] / [FEE-niks]

 • Raven

  [ˈɹeɪ.vɪn] / [RAY-vin]

 • Roanna

  [ɹoʊ.ˈæn.ʌ] / [roh-ANNE-uh]

 • Rowan

  [ˈɹoʊ.ən] / [ROH-un]

 • September

  [sɛp.ˈtɛm.bɚ] / [sep-TEHM-ber]

 • Seraphina

  [sɛɚ.ʌ.ˈfin.ʌ] / [sayr-uh-FEEN-uh]

 • Sparrow

  [ˈspɛɚoʊ] / [SPAYR-oh]

 • Story

  [ˈstɔɚ.i] / [STOHR-ee]

 • Song

  [ˈsɑŋ] / [SAHNG]

 • Songlark

  [ˈsɑŋ.lɑɚk] / [SAHNG-lark]

 • Séraphina

  [seɪ.ɹʌ.ˈfi.nʌ] / [say-ruh-FEE-nuh]

 • Éowyn

  [ˈeɪ.oʊ.wɪn] / [AY-oh-win]