Kostas

- this week

Gender: M

Greek variation of Constantin.

Find other names based on Kostas using our baby name generator.

Famous People Named Kostas

Kostas Axelos, Greek-French philosopher (1924-2010)
Kostas Bakoyannis, Greek politician
Kostas Koufogiorgos, Greek-German political cartoonist
Kostas Manolas, Greek soccer player (A.S. Roma)
Kostas Papanikolaou, Greek basketball player
Kostas Tournas, "father" of Greek rock music

Pop Culture References for the name Kostas

Kostas, 1979 Australian film about a Greek taxi driver