Yuliya

- this week

Gender: F
Find other names based on Yuliya using our baby name generator.

Famous People Named Yuliya

Yuliya Andreyevna Yefimova, Russian swimmer
Yuliya Olegovna Samoylova, Russian pop singer
Yuliya Igorevna Stepanova, Russian middle distance runner
Yuliya Markovna Beygelzimer, Ukrainian tennis player
Yuliya Krevsun, Ukrainian middle distance runner

Pop Culture References for the name Yuliya