Haim

- this week

Gender: M Origin of Haim: Spelling variation of Chaim

See CHAIM.

Famous People Named Haim

Haim Saban, Israeli-American media mogul
Haim Palachi, Jewish-Turkish chief rabbi of Smyrna
Haim Arlosoroff, Ukrainian Zionist leader
Haim Gouri, Israeli poet and novelist
Haim Hefer, Israeli songwriter and poet

Pop Culture References for the name Haim

Haim, rock band made up of three sisters surnamed Haim

Hayyim, Hayim