Names Searched Right Now:
Rate:
Follow:

Get email updates on Katri

Gender: F

Popularity: this week.

Variation of Katrina

People who like Katri also like:

Agata   Caitria   Exie   Katica   Kato   Kolena   Kolina   Minetta   Nim   Nita   Orabella   Ozella   Pip   Sy'Rai   Zoelle Show me more names similar to Katri Comment on Katri

Famous People Named Katri

Pop Culture References for the Name Katri