Alyosha

- this week

Gender: F

Variation of Adelaide

Famous People Named Alyosha

Alyosha (born Olena Kucher), Ukrainian singer
Alyosha Popovich, Russian folk hero

Pop Culture References for the name Alyosha

Alexey 'Alyosha' Karamazov, main character in Fyodor Dostoyevsky's "Brothers Karamazov"
"Alyosha the Pot," short story by Leo Tolstoy
"Alyosha Ptitsyn Grows Up," 1953 Soviet film